آں عزمِ بلند آور آں سوزِ جگر آور

آں عزم بلند آور آں سوز جگر آور
شمشیر پدر خواہی بازوے پدر آور