ہر کہ برخود نیست فرمانش رواں می شود فرماں پذیر از دیگراں
۴۴؎ 
تا عصائے لا الٰہ داری بدست ہر طلسم خوف را خواہی شکست
۴۵؎ 
ہر کہ در اقلمِ لا آباد شد فارغ از بندِ زن و اولاد شد
۴۶؎ 
می کند از ما سوی قطعِ نظر می نہد سا طور بر حلقِ پسر
۴۷؎